گروه آموزشی و فرهنگی آپریم

درس هفتم تقویت LISTENING – سطح متوسط

فایل صوتی تقویت LISTENING  – درس هفتم – سطح متوسط

درس ششم تقویت LISTENING – سطح متوسط

فایل صوتی تقویت LISTENING  – درس ششم – سطح متوسط

درس پنجم تقویت LISTENING – سطح متوسط

فایل صوتی تقویت LISTENING  – درس پنجم – سطح متوسط

درس چهارم تقویت LISTENING – سطح متوسط

فایل صوتی تقویت LISTENING  – درس چهارم – سطح متوسط

درس سوم تقویت LISTENING – سطح متوسط

فایل صوتی تقویت LISTENING  – درس سوم – سطح متوسط

دسته‌بندی -تقویت لیسنینگ سطح متوسط