گروه آموزشی و فرهنگی آپریم

کتاب داستان انگلیسی – PSYCHO

کتاب داستان انگلیسی – PSYCHO | مطالعه‌ی داستان کوتاه  انگلیسی یکی از بهترین روش‌ها برای بالا بردن مهارت های listening و reading می‌باشد. همچنین استفاده از داستان کوتاه به شما کمک خواهد کرد تا لغات بیشتری را یاد بگیرید. این داستان برای زبان...

کتاب داستان انگلیسی – E.T

کتاب داستان انگلیسی – E.T | مطالعه‌ی داستان کوتاه  انگلیسی یکی از بهترین روش‌ها برای بالا بردن مهارت های listening و reading می‌باشد. همچنین استفاده از داستان کوتاه به شما کمک خواهد کرد تا لغات بیشتری را یاد بگیرید. این داستان برای زبان آموزان...

دسته‌بندی -کتاب داستان انگلیسی

مطالعه کتاب داستان انگلیسی بهترین روش برای بالا بردن مهارت خواندن یا همان READING می باشد.

داستان کوتاه انگلیسی PSYCHO

کتاب داستان انگلیسی – PSYCHO

کتاب داستان انگلیسی – PSYCHO | مطالعه‌ی داستان کوتاه  انگلیسی یکی از بهترین روش‌ها برای بالا بردن مهارت های listening و reading می‌باشد. همچنین استفاده از داستان کوتاه به شما کمک خواهد کرد تا لغات بیشتری را یاد بگیرید. این داستان برای زبان...

داستان کوتاه انگلیسی E.T

کتاب داستان انگلیسی – E.T

کتاب داستان انگلیسی – E.T | مطالعه‌ی داستان کوتاه  انگلیسی یکی از بهترین روش‌ها برای بالا بردن مهارت های listening و reading می‌باشد. همچنین استفاده از داستان کوتاه به شما کمک خواهد کرد تا لغات بیشتری را یاد بگیرید. این داستان برای زبان آموزان...